نرم افزار کلینیک

مطب دکتر قدم خیر - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
استان تبریز

مطب دکتر کیسان قدم خیر، متخصص داخلی

در تاریخ 1399/09/18 با حضور کارشناس شرکت، طی یک روز کاری بر روی 3 کامپیوتر( یک سرور و دو کلاینت) راه اندازی و اجرا شد.


درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند