نرم افزار کلینیک

کلینیک اشراق - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
استان زنجان

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ سیزده دی 1398 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک اشراق زنجان در طی 2 روز کاری نصب و راه اندازی گردید.


نرم افزار کلینیک کلینیک اشراق کلینیک اشراق زنجان نرم افزار سیب
نمای ساختمان کلینیک اشراق زنجان در شب,نرم افزار کلینیک