نرم افزار کلینیک

درمانگاه فدک - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
استان خوزستان

نرم افزار مدیریت کلینیک و مطب سیب توسط کارشناسان شرکت سیب بصورت غیرحضوری نصب و راه اندازی گردید.