نرم افزار کلینیک

کلینیک جوان مرد - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
استان همدان

نرم افزار کلینیک و رادیولوژی سیب در تاریخ 30ام دیماه سال 1402 در کلینیک جوانمرد همدان نصب و راه اندازی گردید. آموزش های اولیه و استقرار داده ها توسط کارشناسان شرکت انجام گرفت.