نرم افزار کلینیک

مطب دکتر زمانیان - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
استان تهران

نرم افزار نسخه مطب در تاریخ 1400/10/15 توسط کارشناس شرکت بصورت غیرحضوری توسط نرم افزار انی دسک نصب و راه اندازی شد.


دندان پزشکی مطب تهران تهران کلینیک سیب کلینیک نرم افزار درمانگاه نرم افزار دندان پزشکی

درمانگاه هایی که در استان تهران با سیب کلینیک کار می کنند