نرم افزار کلینیک

درمانگاه شنوایی سنجی اهورا - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
استان شیراز

نرم افزار کلینیک سیب مجهز به امکانات کلینیک شنوایی سنجی در این مجموعه بصورت اینترنتی نصب و راه اندازی گردید.

آموزش های لازم جهت کاربران پذیرش و مدیریت توسط کارشناسان پشتیبان نرم افزار سیب ارائه گردید.


درمانگاه هایی که در استان شیراز با سیب کلینیک کار می کنند