نرم افزار کلینیک
نصیری  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰ | ۱۵۲۱

برخی از نمونه گزارشات موجود در نرم افزار درمانگاه سیب

گزارشات نموداری(میله ای،منحنی،خطی و پای) و گزارشات حقوق دستمزد و درآمد روزانه و ماهانه و سالانه کلینیک

گزارش مالی ، اطلاعات حیاتی در مورد سلامت مالی کلینیک را ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها بر اساس درآمد روزانه، فعالیت‌های حسابداری ، انبار و ...  تهیه می‌شوند. از طرفی گزارش‌های مالی کلینیک، منابع مالی را که در داخل و خارج از کلینیک در جریان است، ردیابی می‌کنند. اطلاعاتی که از این گزارش‌ها به دست می‌آید، در تصمیم گیر‌ی‌های مدیریت محترم نقش بسزایی دارد.کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک

 

کلینیک-کلینیک سیب-گزارشات کلینیک-گزارشات آماری کلینیک


بعدی قبلی

مطالب مرتبط