نرم افزار کلینیک

کلینیک فرشتگان - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
استان تبریز

در دهم فروردین 1400 توسط نماینده فروش در استان تبریز نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک فرشتگان دندان پزشکی نرم افزار کلینیک نرم افزار کلینیک سیب نرم افزار درمانگاه
باجه پذیرش,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند