نرم افزار کلینیک

کلینیک عمومی سهند تبریز - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
استان تبریز

نرم افزار مدیریت و مطب و کلینیک سیب در کلینیک عمومی سهند راه اندازی گردید.


درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند