نرم افزار کلینیک

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سبحان - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
استان تبریز

کلینیک سبحان در تاریخ 1399/12/20 طی سه روز کاری در محل کلینیک توسط کارشناس شرکت به سامانه CIS سیب مجهز و راه اندازی شد.


کلینیک سبحان دندان پزشکی نرم افزار کلینیک نرم افزار کلینیک سیب
کلینیک سبحان,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند