نرم افزار کلینیک

کلینیک شبانه روزی بوعلی تبریز - مشتری نرم افزار کلینیک و درمانگاه

تاریخ نصب ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
استان تبریز

نرم افزار کلینیک سیب در تاریخ بیست و نه  مرداد 1398 توسط کارشناسان شرکت در محل کلینیک بوعلی تبریز در طی 5 روز کاری نصب و راه اندازی گردید.


کلینیک شبانه روزی بوعلی نرم افزار درمانگاه کلینیک بوعلی ولیعصر
سالن انتظار ,نرم افزار کلینیک

درمانگاه هایی که در استان تبریز با سیب کلینیک کار می کنند